Ad Code

Edukasyon sa Pagpapakatao 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter), FREE DOWNLOAD


K-12 Daily Lesson Logs (DLL’S) are useful and vital resource of our K-12 Teachers. Basically, Daily Lesson Logs (DLL’s) are guides for our teachers’ daily lesson preparation. The Department of Education issued guidelines to institutionalize instructional planning as a critical part of the teaching and learning process in public schools. These guidelines are meant to address teachers’ needs in organizing and managing teaching-learning process in the classrooms. 
Edukasyon sa Pagpapakatao 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter), FREE DOWNLOAD
Edukasyon sa Pagpapakatao 7-10 DLL Compilation (2nd Quarter), FREE DOWNLOAD


NOTE: You must be LOGGED IN to your Gmail account or DepEd Email to download this file.

QUARTER 2   -    ESP 7 DLL

 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 1 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 2 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 3 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 4 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 5 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 6 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 7 DLL: Quarter 2 Part 7 | ESP- DOWNLOAD 

What's Inside the MELC'-BASED DLL/DLP FOR ESP GRADE 7

 • Nakikilala ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalaga 
 • Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalaga na isasabuhay at ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga ito 
 • Napatutunayan na ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga mabuting gawi batay sa mga moral na pagpapahalaga ay patungo sa paghubog ng mga birtud (acquired virtues) 
 • Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata 
 • Natutukoy ang iba’t ibang antas ng pagpapahalaga at ang mga halimbawa ng mga ito
 • Nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa Hirarkiya ng mga Pagpapahalaga ni Max Scheler
 • Napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating Pagkatao
 • Naisasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng kaniyang mga pagpapahalaga
QUARTER 2   -    ESP 8 DLL/DLP

What's Inside the MELC'-BASED DLL/DLP ESP FOR GRADE 8

 • Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kapwa
 • Nasusuri ang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa kanya sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal
 • Nahihinuha na: a. Ang tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya’t nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. b. Ang birtud ng katarungan (justice) at pagmamahal (charity) ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa c. Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa - ang tunay na indikasyon ng pagmamahal.
 • Naisasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspetong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, o pulitikal
 • Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutuhan niya mula sa mga ito
 • Nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle
 • Nahihinuha na: a. Ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan. b. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan: ang pagpapaunlad ng pagkatao at pakikipagkapwa at pagtatamo ng mapayapang lipunan/pamayanan. c. Ang pagpapatawad ay palatandaan ng pakikipagkaibigang batay sa kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa.
 • Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan (hal.: pagpapatawad)
 • Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasiya ng wasto at hindi wastong pamamahala ng pangunahing emosyon.
 • Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasiya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito
 • Napangangatwiranan na: a. Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. b. Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit.
 • Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon.
 • Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod
 • Nasusuri ang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood
 • Nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang lider at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan.
 • Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunod.
QUARTER 2   -    ESP 9 DLL/DLP
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week Part 1 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week Part 2 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week Part 3 | ESP- DOWNLOAD 
 • Grade 9 DLL: Quarter 2 Week Part 4 | ESP- DOWNLOAD 

What's Inside the MELC'-BASED DLL/DLP FOR ESP GRADE 9

 • Natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao
 • Nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, baranggay/pamayanan, o lipunan/bansa
 • Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain, gamit ang kanyang katwiran, ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng tao
 • Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, baranggay/pamayanan, o lipunan/bansa
 • Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa Likas na Batas Moral
 • Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod ng mga ito sa Likas na Batas Moral
 • Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa Likas na Batas Moral (Natural Law), gumagaratiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran, ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat
 • Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan (marginalized) na nasa iba’t ibang kurso o trabahong teknikal-Bokasyonal Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat
 • Naiuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pag-unlad ng mamamayan at lipunan 
 • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod
 • Nakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya, paaralan opamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod.
 • Napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na maiangat, bunga ng kanyang paglilingkod, ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao.
 • Napatutunayan na: a. Ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan/ articul, batay sa kanyang artic, kakayahan, at papel sa lipunan, ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat b. Bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan
 • Nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa barangay o mga sector na may partikular na pangangailangan Hal. Mga batang may kapansanan o mga matatandang walang kumakalinga
QUARTER 2   -    ESP 10 DLL/DLP
 • Grade 10 DLL: Quarter 2 Week 1-8| ESP- DOWNLOAD 
What's Inside the MELC'-BASED DLL/DLP FOR ESPGRADE 10
 • NaipaliLiwanag na may pagkukusa sa makataong kilos kung nagmumula ito sa kalooban na malayang isinagawa sa pamamatnubay ng isip/kaalaman
 • Natutukoy ang mga kilos na dapat panagutan
 • Napatutunayan na gamit ang katwiran, sinadya (deliberate) at niloob ng tao ang makataong kilos; kaya pananagutan niya ang kawastuhan o kamalian nito
 • Nakapagsusuri ng sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos
 • NaipaliLiwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya
 • Nakapagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin,takot, karahasan, gawi
 • Napatutunayan na nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at ugali sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga  pasya at kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa sa kilos
 • Nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasiya
 • NaipaliLiwanag ang bawat yugto ng makataong kilos
 • Natutukoy ang mga kilos at pasiyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos
 • NaipaliLiwanag na ang bawat yugto ng makataong kilos ay  kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilos- loob sa paggawa ng moral na pasya at kilos
 • Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o pasya
 • NaipaliLiwanag ng mag-aaral ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilos.
 • Nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan at sirkumstansya nito
 • Napatutunayan na ang layunin, paraan at sirkumstansya ay nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos ng tao
 • Nakapagtataya ng kabutihan o kasamaan ng pasiya o kilos sa isang sitwasyong may dilemma batay sa layunin, paraan at sirkumstansya nito

IMPORTANT REMINDERS

We encourage you to show support with us by visiting this site more often. Our efforts shall be rewarded with your little effort of browsing through the ads (its part of us now), not skipping through them, this way you help us in turn in your simple ways.

Small efforts when put together comes down to big effect. We really appreciate you for following this site and may you blessed a thousand fold for being a blessing to others. Keep on sharing!

How to DOWNLOAD Instructions:

For Phone Users: After clicking on the link then you are redirected to another app or window, Just tap back or tap Overview button[the opposite side of the back button] select the past window. [we recommend using the laptop or pc when downloading]

For Laptop/PC Users: After clicking the download links a single pop up will show it is an Advertisement just close it, and you will be redirected to SAFELINK, wait for a second and it will generate download link then proceed to downloading the files. NOTE: The pop up will show again after a minute or more just simply close it.

DISCLAIMER: All the information on this website - https:depedtrends.com- is published in good faith and for general information purpose only. We do not claim ownership of the available DLLs/DLPs Sources. DEPEDTRENDS does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (DEPEDTRENDS), is strictly at your own risk. Lastly, we do not sell anything, all of the available information/downloads are for FREE.

DEPEDTRENDS  will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms. thank you.

Post a Comment

0 Comments

Close Menu