Ad Code

FREE DOWNLOAD SECOND QUARTER EXAM in EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO GRADE 9 WITH TOS School Year 2022-2023

FREE DOWNLOAD SECOND QUARTER EXAM in EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO GRADE 9 WITH TOS  School Year 2022-2023

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡Click the link below to DOWNLOAD FILEπŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

What's inside the ESP Grade 9 periodical exam?

SECOND PERIODICAL TEST IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9


NAME: ____________________________ GR.& SEC._________  SCORE:________ 


Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang tamang sagot sa patlang and tamang sagot.


_____1. Alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kaniyang kapwa?

              A. Karapatan                               C. Kalayaan

              B. Isip at kilos-loob                     D. Dignidad

_____2. Ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito?

              A. Hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay sa kaniya nang sapilitan 

                   ang mga bagay na kailangan niya sa buhay.

              B. Hindi nito maaapektuhan ang buhay-pamayanan.

              C. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang ito.

              D. Pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos.

_____3. Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin (o iwasan) ang isang Gawain. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito?

              A. Nakasalalay ang tungkulin sa isip.

              B. Nakabatay ang tungkulin sa Likas na Batas Moral.

              C. Ang moral ang nagpapanatili ng buhay-pamayanan.

              D. May malaking epekto sa sarili at mga ugnayan ang hindi pagtupad ng mga tungkulin.

_____4. Ano ang buod ng talata?


Ayon kay Scheler, kailangan hubugin ang sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad din ng pamayanan, pamahalaan o lipunang kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagpapakatao. Ngunit mahirap isagawa ang

paghubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong panlipunan ang mga obligasyon nito sa tao na itinakda ng mga batas.

              A. Mahalaga ang pananagutan ng indibidwal na maging mabuting mamamayan.

              B. Kailangang tuparin ng bawat tao ang kaniyang tungkulin upang magampanan ng lipunan 

                   ang tungkulin nito sa tao.

              C. Hindi makakamit ang kabutihang panlahat kung may mamamayang hindi tumutupad ng 

                   tungkulin.

              D. Kailangang magbigay ng serbisyo ang pamahalaan o lipunan bago mahubog ng indibidwal 

                   ang sarili.

_____5. Alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay?

              A. Iniiwasan ni Milang kumain ng karne at matatamis na pagkain.

              B. Nagpatayo ng bahay-ampunan si Gng. Roa para sa mga batang biktima ng pang-aabuso.

              C. Sumasali si danilo sa mga isport na mapanganib tulad ng car racing.

              D. Nagsimula ng soup kitchen si Fr. Joseph Weljinski sa Peru para sa mga batang kalye.

_____6. Anong karapatan ang ipinahahayag sa talata na kaakibat ng tungkulin na ipinakita ng tauhan?


Si Aling Crystal, 75 taong gulang, ay naninulbihan bilang porter sa isang homeless shelter sa Roma. Namumuhay siya ng simple gamit ang isang jacket, isang damit at isang blusa. Tuwing matanggap niya ang kaniyang pensiyon sa Social Security, naglalakad siya ng higit isang milya upang ibigay niya ang kaniyang regular na kontribusyon sa simbahan (tithing).

Kier Mich, 2012, ph. 145-146

              A. Karapatan sa pribadong ari-arian

              B. Karapatan sa buhay

              C. Karapatang gumala o pumunta sa ibang lugar

              D. Karapatang maghanpbuhay

_____7. Anong karapatan na batay sa encyclical na “Kapayapaan sa Katotohanan” (Pacem in Terris) ang ipinakita ng tauhan?


Itinakas ni Joshue ang pamilya niya mula sa Mogul, Syria, patungong Greece upang takasan ang kalupitan ng mga sundalo ng Islamic State.


              A. Karapatang mabuhay

              B. Karapatan sa mga batayang pangangailangan upang magkaroon ng maayos na

                   pamumuhay

              C. Karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan (migrasyon)

              D. Karapatan sa patas na proteksiyon ng batas

_____8. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap?


Ang panawagan ng karamihan tungkol sa mga karapatang pantao tulad ng karapatan sa kalusugan, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, sa kultura – ay labag sa katotohanan at isang panloloko lamang kung ang karapatan sa buhay, ang pinakabatayan at pangunahing karapatan at kailangan para sa lahat ng iba pang karapatang personal, ay hindi maipagtatanggol nang may mataas na antas na

determinasyon. (Pacem in Terris)


              A. Kailangang ipagtanggol ang panawagan sa mga karapatang pantao.

              B. Isang panloloko at paglabagsa Likas na Batas Moral ang pagsuporta sa aborsyon.

              C. Kailangang gamitin ang lahat ng paraan upang ipagtanggol ang mga batas at plano na 

                   nagtataguyod ng paglabag sa karapatan sa buhay.

              D. Pangunahing karapatan ang karapatan sa buhay.

_____9. Aling karapatan ang isinasaad sa bawat tungkulin na nasa kahon?


  • Suportahan ang pamilya sa sapat at masustansiyang pagkain

  • Gabayan ang mga anak para makaiwas sa panganib

  • Maging mabuting halimbawa ng pagsasabuhay ng mga birtud

  • Pag-iwas sa eskandalo

              A. Karapatan sa buhay

              B. Karapatang magpakasal

              C. Karapatang pumunta sa ibang lugar

              D. Karapatang maghanapbuhay

_____10. Aling karapatan ang kaakibat ng tungkulin ng patuloy na pag-aaral upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay?

              A. Karapatan sa buhay

              B. Karapatan sa pribadong ari-arian

              C. Karapatang maghanap-buhay

              D. Karapatang pumunta sa ibang lugar

_____11. Anong tulong ang ibinibigay ng mga guro?

              A. Tulong sa edukasyon            C. Tulong sa pagkain

              B. Tulong sa kaligtasan             D. Tulong sa Kalusugan

_____12. Sino ang tumutulong sa mga bata upang matamasa ang karapatang makapaglaro

o makapaglibang?

              A. Kaibigan                                C. Sundalo

              B. Doktor                                    D. Guro

_____13. Anu-ano ang iba’t-ibang sektor sa pagpapalaki ng kabataan?

              A. Pamilya, Kaibigan at Kamag-anak

              B. Pamilya, Lipunan at Paaralan

              C. Pamilya, Pamayanan at Sarili

              D. Pamilya, Baranggay at Kapitbahay

_____14. Kailan magiging makabuluhan ang karapatan ng isang tao?

              A. Magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kaniyang

                   tungkulin na kilalanin at unawain ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao.

              B. Kung igagalang niya ang Karapatan ng ibang tao.

              C. Kung papaunlarin niya ang kanyang pangangatawan at isipan.

              D. Wala sa nabanggit.

_____15. Paano natin matatamo ang kapayapaan sa lahat ng aspeto ng ating lipunan?

              A. Kung lahat ng mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa.

              B. Kung ang lahat ng tao ay walang paki sa kanyang kapaligiran.

              C. Kung ang mga tao ay nagdarasal.

              D. Kung ang lahat ng tao ay nag-aaral.

_____16. Bakit dapat magkaroon ng pantay nakarapatan ang mga lalaki at babae sa lipunan?

              A. Lahat ng tao ay may karapatang makilala at maipamalas ang kakayahan sa lahat ng 

                    panahon o sitwasyon.

              B. Ang bawat babae at lalake ay may iisang damdamin at saloobin na dapat madinig.

              C. Ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng may pagkakapantay pantay at walang 

                    diskriminasyon na matatanggap.

              D. Lahat ng nabanggit.

_____17. Paano dapat tutugon ang mga paaralan sa pinaghihinalaang sekswal na pang- aabuso sa bata?

              A. Tumugon sa panahon ng pangngailangan at magbigay-alam sa mga may kapangyarihan.

              B. Tawagan ang mga magulang/tagapag-alaga.

              C. Magbigay ng patuloy na ginagawang suporta para sa lahat ng mga batang naapektuhan ng 

                   pang-aabuso.

              D. Lahat ng nabanggit.

_____18. Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi mapakikinabangan ng tao ang ibang karapatan. Dapat ito ang mangibabaw sa ibang karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib.

              A. Karapatan sa Buhay              C. Karapatang Makapag-aral

              B. Karapatan sa Pribadong Ari-arian  D. Karapatang Sumamba

_____19. Paano naging karapatan at tungkulin ang maagap na pagbabayad ng buwis?

              A. Dahil ito ay ibinabayad ng bawat mamamayang Pilipino na may hanapbuhay at ari-arian 

                   sa bansa.

              B. Ang buwis ay perang panggugol ng pamahalaan para sa mga proyektong nagtataguyod sa 

                  kapakanan ng mga mamamayan.

              C. A at B.

              D. Wala sa nabanggit.

_____20. Paano maipapakita ang pagiging matapat na paglilingkod ng mga manggagawang pampubliko at pampribado?

              A. Pagpasok sa takdang oras.

              B. Pagkakaroon ng mabuting saloobin sa paggawa.

              C. Pakikipagkapwa o pakikisama sa mabubuting Gawain.

              D. Lahat ng nabanggit.

_____21. Saan matatagpuan at makikilala ang Likas na Batas Moral?

              A. Mula sa mga aklat ni Tomas de Aquino.

              B. Mula sa pagkaunawa ng isip ng tao.

              C. Mula sa kaisipan ng mga pilosopo

              D. Mula sa Diyos.

_____22. Paano nagbibigay ng proteksiyon sa tao ang prinsipyong “First Do No Harm” sa

mga medikal na doktor?

              A. Gawin lagi ang tama.

              B. Anuman ang kalagayan ng isang tao, huwag tayong mananakit.

              C. Gamutin ang sariling saki bago ang iba.

              D. Ingatan na huwag saktan ang tao.

_____23. Sa paanong paraan natututuhan ang Likas na Batas Moral?

              A. Ibinubulong ng anghel.

              B. Itinuturo ng bawat magulang.

              C. Naiisip na lamang.

              D. Sumisibol mula sa konsensya.

_____24. Ano ang dapat gamitin upang kilatisin kung ano talaga ang mabuti?

              A. Isip at puso                          C. Puso

              B. Isip                                       D. Wala sa Nabanggit

_____25. Ang _____________ ay ang siyang kilos ng pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapaunlad ng sarili at ng mga ugnayan.

              A. Mabuti                                 C. Tama at Mabuti

              B. Tama                                    D. Likas na Batas Moral

_____26. Ito ang gumagabay sa kilos ng tao.

              A. Likas na Batas Moral

              B. Universal Declaration of Human Rights

              C. Tama at Mabuti

              D. Konsensiya

_____27. Sino ang may sabi na “lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao ay may makaunawa sa kabutihan”.

              A. Max Scheler                        C. John Locke

              B. Santo Tomas de Aquino      D. Pope John Paul II

_____28. Tama ang isang bagay kung:

              A. ito ay ayon sa mabuti          C. walang nasasaktan

              B. makapagpapabuti sa tao      D. magdudulot ito ng kasiyahan

_____29. Ang mabuti ay:

              A. paggawa ng tama                C. pagsunod sa batas

              B. pagbuo ng sarili                  D. pagsunod sa Diyos

_____ 30. Ang Mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagbuo ng sarili. Ang ___________ ay ang pagpili ng pnakamabuti batay sa panahon, kasaysayan, lawak at sitwasyon.

              A. Tama                                  C. Mabuti

              B. Tama at Mabuti                  D. Likas na Batas Moral

_____ 31. Ang mga batas ng lipunan ay nilikha upang:

              A. protektahan ang mayayaman at may kapangyarihan

              B. ingatan ang interes ng marami

              C. itaguyod ang karapatang-pantao

              D. pigilan ang masasamang tao

_____ 32. Alin ang hindi kabilang na dahilan kung bakit mayroong batas?

              A. magkaroon ng kaayusan

              B. mabilis na makamit ang kaunlaran

              C. mailigtas ang mga tiwali at corrupt na tao

              D. mapangalagaan ang karapatan ng tao

_____ 33. Ano ang pinakapundamental na batas na hinihingi ng magulang sang-ayon sa likas na batas moral?

              A. batas ng tao                            C. batas ng Diyos

              B. mahalin ang sarili                   D. Ten Commandments

_____ 34. Piliin sa mga sumusunod ang hindi ayon sa likas na batas moral:

              A. Pagkaltas ng SSS, Pag-ibig, at buwis sa mga manggagawa ng walang konsultasyon.

              B. Pag-utos sa mga magiging ina na regular na magpatingin sa doktor.

              C. Pangungulit sa bata na maligo.

              D. Pagpipilit sa mga tao na magsimba

_____ 35. Paano sinisikap ng ating estado na iangkop ang kultura bilang pagkilala sa karapatang pantao?

              A. Sa pamamagitan ng pagbuo ng konstitusyon kalakip ang mga Karapatan at proteksiyon ng 

                    mga mamamayan.

              B. Sa pamamagitan ng paglikha ng maraming mga batas.

              C. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming imprastraktura senyales ng pag- unlad ng 

                   ekonomiya ng bansa.

_____ 36. Ano ang obheto ng paggawa?

              A. Kalipunan ng mga gawain, resources, instrument at teknolohiya na ginagamit ng tao 

                    upang makalikha ng mga produkto.

              B. Mga taong gagamit ng produktong nilikha.

              C. Tunay na layunin ng tao sa kaniyang paglikha ng mga produkto.

              D. Kakayahang kakailanganin ng tao upang makalikha ng isang produkto.

_____ 37. Paano nakikita ang tunay na halaga ng paggawa?

              A. Sa proseso na pinagdaanan bago malikha ang isang produkto.

              B. Sa kalidad ng produkto na nilikha ng tao.

              C. Sa haba ng panahon na ginugol upang malikha ang isang produkto

              D. Sa katotohanan na ang gumawa o lumikha ng produkto ay tao.

_____ 38. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ito ay nangangahulugang:

              A. Hindi kasangkapan ang tao na kinakailangan para mapagyaman ang paggawa bagkus 

                    kailangan ang paggawa upang makamit ang kaniyang kaganapan.

              B. Hindi kailangan ang tao para mapagyaman ang paggawa bagkus kailangan siya upang 

                   mapagyaman ang mga kasangkapan na kinakailangan sa pagpapayaman ng paggawa.

              C. Ang tao ang gagamit ng lahat ng mga nilikha na bunga ng paggawa ngunit hindi dapat na 

                   iasa lamang niya ang kaniyang pag-iral sa mga produktong nilikha para sa kaniya ng 

                    kaniyang kapwa.

              D. Kapwa tao rin niya ang gagamit ng lahat ng mga bunga ng paggawa kung kaya ibinubuhos 

                   niya ang lahat na kaniyang pagod at pagkamalikhain upang makagawa ng isang 

                   makabuluhang produkto.

_____ 39. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa.

              A. Subheto ng Paggawa            C. Paggawa

              B. Obheto ng Paggawa              D. Moralidad

_____ 40. Alin sa mga sumusunod ang hindi nangangahulugan ng salitang paggawa?

              A. Isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa araw-araw

              B. Isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain

              C. Isang pagkilos na hindi nababatay sa kaalaman

              D. Malaking bahagi ng pagkatao na kailangang isagawa nang may pananagutan

_____ 41. Ang mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na gumagawa maliban sa isa.

              A. Si Mang Joel ay matagal ng karpintero, nakilala na siya sa kaniyang komunidad dahil sa 

                   kaniyang pulidong trabaho. Hindi lamang siya umaasa sa disenyo ng arkitekto o inhinyero 

                   kundi nagbibigay din siya ng mungkahi sa mga ito kung paano mas mapatitibay at 

                   mapagaganda ang pagkakagawa ng isang bahay.

              B. Si Henry ay isang kilalang pintor. Ang kaniyang panahon ay kaniyang inilalaan sa loob ng 

                  isang silid para sa buong maghapong pagtatapos ng isang obra.

              C. Si Renato ay isang batang nagpupunta sa mga bahay upang kumolekta ng mgabasura. 

                   Umaasa lamang siya sakaunting barya na ibibigay ng kaniyang mga kapitbahay upang 

                    may maipambaon sa paaralan dahil gusto niyang makatapos.

              D. Mula pagkabata, si Anthony ay napilitang tumira sa isang pabrika bilang trabahador. 

                   Iniwan na siya ng kaniyang mga magulang sa lugar na ito dahil mayroon siyang naiwang 

                   utang at hindi nabayaran. Bilang kapalit, si Anthony ay magtatrabahao rito ng ilang taon.

_____ 42. Ano ang epekto ng paggawa ng kabutihan sa ating buhay?

              A. Mabibiyaan ka sa ginawa mong kabutihan at mas maraming tao ang magiging malapit 

                    sayo.

              B. Mas maraming tao ang magtitiwala sayo, ang tiwala ay napakahalaga.

              C. Mas malapit ka sa ating panginoong Diyos at makakaasa ka sa kung ano man ang 

                   hihilingin mo.

              D. Lahat ng nabanggit.

_____ 43. Paano natin maipagmamalaki ang produktong gawang Pilipino?

              A. Sa pamamagitan ng pagpapakita na ikaw ay makabansa, may pagmamahal at 

                   pagpapahalaga sa bayan.

              B. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga komersyal sa radio pahayagan at telebisyon na 

                   nagpapakita ng kagandahan, kahusayan at kapakinabangan ng mga produktong Pilipino.

              C. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produkto natin - ang pagsusuot ng mga

                   damit, at palamuti sa ating katawan na gawa sa sarili nating bayan.

              D. Lahat ng nabanggit.

_____ 44. Paano nasasabi na ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa, sa kaniyang pamilya, sa lipunan na kaniyang kinabibilangan at sa bansa?

              A. Kapag hindi iniisip ng tao ang kaniyang sarili sa kaniyang paggawa.

              B. Kapag kinakailangang isama sa layunin ng tao sa paggawa ang makatutulong sa kaniyang 

                     kapwa.

              C. Kapag kinakailangang ng tao na maghanap ng hanapbuhay na ang layunin ay makatulong 

                   at magsilbi sa kapwa.

              D. Lahat ng nabanggit

_____ 45. Paano kinikilala sa ibang bansa ang Pilipino sa larangan ng paggawa?

              A. May mabagal na pagkilos at di pulidong pagtatrabaho

              B. May kasipagang angkin, hindi matatawarang talino at labis na pagmamahal sa paggawa

              C. May mataas na pagtingin sa sarili na ibinabatay sa trabahong nababagay sa kanila

              D. Sumusunod sa tamang oras ng pagpasok, pagpapahinga at pagtatapos sa paggawa

_____ 46. Sa bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong iba na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay:

              A. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong.

              B. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaaring makaapekto sa iyo.

              C. Tama, sapagkat maaari kang managot sa iyong konsensya sapagkat hindi ka tumugon sa 

                   pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling iyon.

              D. Mali, sapagkat hindi maaaring pilitin ang tao sa kaniyang gagawin. Ito dapat ay 

                   manggaling sa puso.

_____ 47. Alin ang hindi halimbawa ng bolunterismo?

              A. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aral sa 

                   kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat.

              B. Si Jerick ay pumupunta sa bahay-ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing 

                   bakasyon.

              C. Tuwing eleksiyon ay sinisiguro ni Rechelle na bumuto at piliing mabuti ang karapat-dapat 

                   na mamuno.

              D. Sumali si Darlyn sa paglilinis ng paligid sa kanilang barangay dahil nais niyang makiisa 

                   sa layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng kaniyang mga kapit-bahay.

_____ 48. Hindi nakalahok si Rico sa Oplan Linis ng kanilang barangay dahil nais inaalagaan niya ang kaniyang bunsong kapatid na maysakit ngunit siya ay nagbigay ng ng gamit sa paglilinis tulad ng walis tingting at sako sa paglalagyan ng basura. Ano kaya ang antas ng pakikilahok ang ipinakita ni Rico?

              A. Impormasyon                      C. Sama-samang Pagkilos

              B. Konsultasyon                       D. Pagsuporta

_____ 49. Anu-ano ang dapat Makita sa isang taong nagsasagawa ng pakikilahok at bolunterismo?

              A. Pagmamahal, Malasakit, at Talento

              B. Panahon, Talento, at Kayamanan

              C. Talento, Panahon, at Pagkakaisa

              D. Kayamanan, Talento, at Bayanihan

_____ 50. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng pakikilahok at bolunterismo?

              A. Pagkakaisa                          C. Pag-unlad

              B. Kabutihang Panlahat           D. Pagtataguyod ng Pananagutan

_____ 51. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng pakikilahok at bolunterismo?

              A. Pagkakaisa                          C. Pag-unlad

              B. Kabutihang Panlahat           D. Pagtataguyod ng Pananagutan

_____ 52. Anu-ano ang dapat makita sa isang taong nagsasagawa ng pakikilahok at bolunterismo?

              A. Pagmamahal, Malasakit, at Talento

              B. Panahon, Talento, at Kayamanan

              C. Talento, Panahon, at Pagkakaisa

              D. Kayamanan, Talento, at Bayanihan

_____ 53. Hindi nakalahok si Rico sa Oplan Linis ng kanilang barangay dahil nais inaalagaan niya ang kaniyang bunsong kapatid na maysakit ngunit siya ay nagbigay ng ng gamit sa paglilinis tulad ng walis tingting at sako sa paglalagyan ng basura. Ano kaya ang antas ng pakikilahok ang ipinakita ni Rico?

              A. Impormasyon                      C. Sama-samang Pagkilos

              B. Konsultasyon                       D. Pagsuporta

_____ 54. Alin ang hindi halimbawa ng bolunterismo?

              A. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aral sa 

                   kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat.

              B. Si Jerick ay pumupunta sa bahay-ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing 

                   bakasyon.

              C. Tuwing eleksiyon ay sinisiguro ni Rechelle na bumuto at piliing mabuti ang karapat-dapat 

                   na mamuno.

              D. Sumali si Darlyn sa paglilinis ng paligid sa kanilang barangay dahil nais niya makiisa sa 

                  layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng kaniyang mga kapit-bahay.

_____ 55. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong iba

na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay:

              A. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong.

              B. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaaring makaapekto sa iyo.

              C. Tama, sapagkat maaari kang managot sa iyong konsensya sapagkat hindi tumugon sa 

                   pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling iyon.

              D. Mali, sapagkat hindi maaaring pilitin ang tao sa kaniyang gagawin. Ito dapat ay 

                   manggaling sa puso.

_____ 56. Alin ang hindi maituturing na benepisyo ng bolunterismo?

              A. Nagkakaroon ang tao ng personal na pag-unlad.

              B. Mas higit niyang nakikilala ang kaniyang sarili.

              C. Nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan.

              D. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at ugnayan sa iba.

_____ 57. Ano ang dapat kilalanin ng tao upang makagawa ng pakikilahok?

              A. Pananagutan                          C. Dignidad

              B. Tungkulin                              D. Karapatan

_____ 58. Bakit mahalaga namay kamalayan at panangutan sa pakikilahok?

              A. Upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan.

              B. Upang magampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan

              C. Upang maibahagi ang sariling kakayahan o makatutulong sapagkamit ng kabutihang 

                  panlahat

              D. Upang maipakita ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan.

_____ 59. Alin ang taglay ng tao kaya siya karapat-dapat sapagpapahalaga at paggalang ng

kaniyang kapwa?

              A. Bolunterismo                         C. Pakikilahok

              B. Dignidad                                 D. Pananagutan

_____ 60. Alin ang hindi kahulugan ng pakikilahok?

              A. Isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at 

                   pananagutan tungo sa ikabubuting panlahat?

              B. Isang malayang pagpili. Hindi maaaring pilitin o pwersahin ang tao upang isagawa ito.

              C. Maaring tawaging bayanihan, damayan, o kawanggawa.

              D. Tumutulong sa tao upang maging mapanagutan sa kapwa.


ANSWER KEY -DOWNLOAD
TABLE OF SPECIFICATION-DOWNLOAD

NOTE: These Periodical Tests can be downloaded for free. This site gives full credit to the writers of these files. You may improve these tests to better fit your learners and the competencies taught.

Disclaimer
Please note that the depedclub.net does not guarantee the accuracy, relevance, timeliness, or completeness of any information on these external websites.

Post a Comment

0 Comments

Close Menu